میخ های قایق مربعی

پیشرو چین است میخ های قایق مسی ، میخ های مسی برای ساخت قایق ، ناخن های مسی بازار محصول