ناخن های نواری کاغذی

پیشرو چین است ناخن قاب بندی شده با کاغذ ، ناخن با روکش کاغذ ، میخ کاغذ بازار محصول